NORMES

L'accés a la zona de joc està estrictament reservat als clients de TACTICAL OPS, sota la supervisió dels monitors del mateix.

TACTICAL OPS posa a la vostra disposició tots els mitjans i el personal necessari per a la vostra seguretat, però aquesta depèn sobretot de la vostra actitud i del respecte a les consignes que rebreu durant la iniciació.

1.  S'han de respectar totes les normes de seguretat, els horaris i torns establerts, estant prohibida l'entrada a la zona de joc fora de les sessions reservades.
2.  Les sessions de joc cal pagar abans d'iniciar l'activitat. Les ofertes no són acumulables entre elles.
3.  El participant és responsable del material lliurat des del moment del seu lliurament fins a la devolució del mateix, els danys causats al material originats per algun tipus d'ús inadequat i improcedent, seran abonats pel participant i en cas de pèrdua del material haurà pagar el seu valor complet com nou.
4.  TACTICAL OPS es reserva el dret de no acceptar l'entrada o excloure a tota persona, el comportament de la qual no sigui compatible amb l'esperit esportiu de l'activitat: llenguatge ofensiu cap a altres clients o monitors, embriaguesa, forta agitació, persona problemàtica, etc. Queda terminantment prohibit instigar, fomentar o participar en situacions violentes.
5.  Respectar la natura i el bosc. Està prohibit llençar qualsevol tipus d'escombraries al bosc. Queda totalment prohibit fumar o fer qualsevol forma de foc, excepte en els llocs específicament habilitats per a això. Els clients assumeixen la responsabilitat dels danys que puguin produir per això.
6.  Queda prohibit, pujar a arbres o escalar desnivells perillosos. No es podran sobrepassar les zones de seguretat que delimitin desnivells.
7.  El client té dret a cancel·lar la reserva. Si la cancel·lació es produeix 72 hores abans de l'hora reservada es retornarà l'import de la reserva. Passat aquest temps la reserva no es reemborsarà.
8.  En cas de condicions climatològiques adverses (fort vent, pluja, tempesta), la direcció del camp de joc es reserva el dret a evacuar temporalment o definitivament per la seguretat dels clients.
9.  TACTICAL OPS no es farà responsable de cap accident que pugui succeir en el cas de no haver complert les normes de seguretat, ús indegut del material, així com tampoc es responsabilitza en cas de furt o pèrdua d'objectes dels clients.
10.  Els usuaris estan obligats a comunicar qualsevol lesió o anomalia que pugui afectar la seva integritat física o la correcta progressió de l'activitat (vertigen, lesions, problemes cardíacs, asma, sordesa, ceguesa, etc.)
11.  La direcció es reserva el dret a efectuar les modificacions que cregui necessàries pel que fa a horaris, disponibilitat de la zona de joc i accés a la mateixa.
12.  Si no respecten aquestes normes, poseu en risc la vostra integritat física i la dels altres, per la qual cosa ho feu sota la vostra responsabilitat, corrent el risc de ser expulsat de la zona de joc sense dret a reemborsament de l'import sobre la entrada adquirida.
13.  Ha riscos de lesions, derivats de qualsevol participació en les nostres activitats de manera que TACTICAL OPS no podrà ser considerada responsable d'un accident fortuït, com torçades, caigudes, cops, esgarrapades, etc.

La direcció de TACTICAL OPS, en qualitat de gestora de la zona de joc no podrà ser considerada responsable d'un eventual accident que pogués esdevenir en el cas de no respectar les normes d'aquest reglament intern, el terreny, animals, desplaçaments, els efectes de la climatologia o qualsevol altre element extern a l'organització.

Atentament,
La Dirección.

Segueix-nos!!!     Nostres
Fotos i Vídeos

Tactical Ops© - Política de Privacitat - Normes de seguretat